MTÜ IIDA Kursused kasutab Ostja esitatud informatsiooni ainult ostutellimuse täitmiseks. MTÜ IIDA Kursused ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja MTÜ IIDA Kursused Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. MTÜ IIDA Kursustel-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

MTÜ IIDA Kursused on isikuandmete vastutav töötleja, MTÜ IIDA Kursused edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”